Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
cilloo

[PSD] cilloogaming

Pārāk saspiests. Nav izceltas svarīgākās lietas, viss saplūst vienā. Kam paredzēta tā poga kreisajā augšas stūrī pie menu? Spēļu monitoros nav skaidrs, kas tā par spēli un vispār nekādas info par serveri nav. Nav pat svarīgākā ip, lai zinātu kur pieslēgties. Ļoti nepārdomāts.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

hmm, ne pirmo reizi esmu teicis, ka Tavi darbi man ir tīkami! Toties pēdējā laikā vai nu kaut kur steidzies, vai arī ķeksīša pēc.. bet darbos nav redzams progress, gluži pretēji - tie palikuši prastāki, bez oriģinalitātes, pavisam vienkārši.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0